A
A

Stratejik Plan

10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kanunda stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.  Bu yönü ile stratejik plan hedefe yönelik faaliyetleri en verimli ve etkin biçimde koordine etmesi bakımından savurganlığı önleyici ve kurumsallığı pekiştirici bir özelliğe sahiptir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9.  maddesinde, “kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” ifadesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımcı yöntemle stratejik planlarını hazırlamaları ve performans programları ile hazırladıkları planı hassasiyetle izlemeleri yasal zorunluluk haline getirilmiştir.
 
"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı" konulu 2015/8 sayılı Genelge  için tıklayınız

Genelge eki Stratejik Planı Hazırlık Programı için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 13139   |   Güncelleme Tarihi: 1/3/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır