A
A

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Biten Projeleri

 
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TAMAMLANAN PROJELERİ
SIRA NO PROJE ADI PROJE TÜRÜ UYGULAYICI ORTAĞI SÜRESİ FON KAYNAĞI AÇIKLAMALAR
1 Türkiye'nin Göç Yönetimi Genel Politika Çerçevesi Oluşturma ve Uygulama Çabalarının Göç ve İltica Yol Haritası ve İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Eylem Planı Ekseninde Desteklenmesi İKİLİ İŞBİRLİĞİ IOM 24 Ay SIDA Proje ile göç yönetimiyle ilgili mevzuat hazırlıklarına teknik hususlarda katkı sağlanmış, Türkiye’nin göç yönetimi konusunda yaptığı ve yapmayı hedeflediği çalışmalar hakkında başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere farklı sektörler bilgilendirilmiştir. Kapasite geliştirme çalışmaları yürütülerek kurumlar arası ve uluslararası işbirliğinin desteklenmesi ile insan ticareti mağdurlarının korunması için normatif ve idari adımların atılması sağlanmıştır.
2 Türkiye'nin Göç Yönetiminde Yeni Mevzuat Oluşturma Çabalarına Destek İKİLİ İŞBİRLİĞİ IOM 12 Ay MATRA Proje ile YUKK çerçevesinde etkili ve sürdürülebilir göç yönetimi sistemine destek verilmiş, ikincil mevzuatın tamamlanmasına destek verilmiş, YUKK'un uygulanması için ulusal kapasitenin güçlendirilmesine destek verilmiş,
düzensiz göçle mücadele ve yabancıların haklarının korunması için ulusal kapasite geliştirilmiştir.
3 Göç Yönetiminde Ulusal Kamu Sağlığı Standartlarının Geliştirilmesi İKİLİ İŞBİRLİĞİ IOM 18 Ay IOM  Proje kapsamında Türkiye’ye yönelik göçle ilişkili kamu sağlığı riskleri araştırılmış ve Türkiye ve AB mevzuatları ve uygulamalarını karşılaştıran boşluk analizi çalışması yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında kurumlar arası işbirliğini desteklemeye yönelik çalışmalar yürütülerek göçle ilgili sağlık risklerinin önlenmesi ve bunlara etkili bir şekilde yanıt verilebilmesi için göç ve sağlık görevlilerinin kapasiteleri güçlendirilmiştir.
4 Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Kurumsal Yapılanmasına Destek Projesi İKİLİ İŞBİRLİĞİ ICMPD 12 Ay İngiltere Proje kapsamında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde oluşturulacak göç politikalarının hangi yöntemlerle geliştirileceği ve bu konudaki AB iyi uygulamaları araştırılmıştır.
5 Türkiye'nin Düzensiz Göçle İlgili Strateji ve Eylem Planının Geliştirilmesi Çalışmalarının Desteklenmesi İKİLİ İŞBİRLİĞİ IOM 18 Ay Norveç-İngiltere Proje ile Türkiye’nin düzensiz göç konusunda karşılaştığı zorlukları aşmasında kanıta dayalı kapsamlı politikaların tasarlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalara destek verilmiştir. Düzensiz göçle mücadele için kapsamlı bir strateji belirlemek ve bu stratejiyle daha geniş göç yönetimi çerçevesine dayanan sürdürülebilir ve insan hakları perspektifli bir Ulusal Eylem Planı oluşturulmuştur.
6 Türkiye'ye Yönelik Kitlesel Akınlar: Türkiye'nin Örnek Uygulamaları ve Liderliği, Uygulanan Politikalar ve Bu Politikaların Sonuçları Üzerine Karşılaştırılmalı Değerlendirme, Yük Paylaşımı Gerçeği MİLLİ BÜTÇE TODAİE 4 Ay Kalkınma Bakanlığı Proje kapsamında kitlesel akın durumlarında uygulanan politikalar, bu politikaların ve alınan kararların ülkemiz üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.

  
7 Kabul ve Geri Gönderme Merkezlerinin Tesisi AB --- 22 Ay IPA Proje; sığınmacılar için Erzurum-Aşkale, Gaziantep-Oğuzeli, Van-Kurubaş, Kayseri-Kocasinan, İzmir-Harmandalı, Kırklareli-Pehlivanköy illerimizde/ ilçelerimizde her biri 750’şer yatak kapasiteli toplam 6 (altı) adet Kabul ve Barınma Merkezi ile düzensiz göçmenler için Erzurum-Aşkale’de 750 kişi kapasiteli 1 adet Geri Gönderme Merkezinin inşa edilmesini içermektedir.
8 AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının (Çift Taraflı İşbirliği) Uygulanması İçin İnsan Hakları Temelinde Bir Çerçeve Oluşturulması Üzerine GİGM'e Destek İKİLİ İŞBİRLİĞİ IOM 12 Ay MATRA Proje ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasını Uygulamasına destek verilmesi hedeflenmiştir.
9 Türkiye'deki Uluslararası Göçün Anahtar Trendleri ve Kaynaklarının Kapsamlı Değerlendirilmesi AB --- 8 Ay IPA-SEI Proje ile göç trendlerinin ve karakteristiklerinin değerlendirilmesine yönelik metodoloji ve araçlar geliştirmek, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı yıllık göç raporlarına temel teşkil etmek amaçlanmıştır.
10 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Merkez ve Taşra Personelinin Eğitim Programının Desteklenmesi İKİLİ İŞBİRLİĞİ IOM 6 Ay İngiltere Proje kapsamında 6 Aylık sürede GİGM'in 54 yeni uzman yardımcısına yönelik standartlaştırılmış iki eğitim düzenlenmiştir.
11 Kabul ve Geri Gönderme Merkezlerinin Tesisi-Aşama II (Tefrişat) AB --- 12 Ay IPA Proje, Kabul ve Barınma Merkezi ve Geri Gönderme Merkezlerine yönelik tefrişatı içermektedir.
12 Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Kapasitesinin Güçlendirilmesi İKİLİ İŞBİRLİĞİ --- 12 Ay İsveç Beş bileşenden oluşan proje ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göç alanında risk analizi, eğitim yönetim desteği, gönüllü geri dönüş, üçüncü ülkeler ile işbirliği ve uluslararası korumada kalite güvencesi konularında teknik destek verilmiştir.
13 Türkiye'deki Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili MİLLİ BÜTÇE HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
20 Ay Kalkınma Bakanlığı Proje ile uydu kentlerde yaşayan sığınmacıların sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin temsili bir analiz oluşturulması amaçlanmıştır.
14 Türkiye'deki Afganistan Uyruklu Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri Üzerine Bir Analiz: Türkiye'ye Geliş Sebepleri, Türkiye'de Kalışları, Gelecek Planları ve Amaçları MİLLİ BÜTÇE HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
15 Ay Kalkınma Bakanlığı Proje kapsamında, Türkiye'deki Afganların (düzenli, düzensiz göçmen, uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi) kapsamlı ve detaylı profilinin çıkarılması, Türkiye’ye geliş-kalış sebepleri, Türkiye’deki yaşam koşulları ve gelecek planlarının analizinin yapılması hedeflenmiştir.
15 Kamp Dışı Suriyelilerin Kayıt Altına Alınması Kapasitesinin Arttırılması AB --- 12 Ay IcSP Proje ile kamp dışı Suriyelilerin kayıt altına alınabilmesi için acil durum ekibinin kurulması ve mobil servis hizmetinin (van) temin edilmesi amaçlanmıştır.
16 Suriye Savaşı ve Mülteci Sorununun İnsan Ticareti Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi İKİLİ İŞBİRLİĞİ ICMPD 13 Ay ABD Dışişleri Bakanlığı, İnsan Ticareti İzleme ve Önleme Ofisi Araştırma projesinin genel amacı Suriye savaşı ve mülteci sorununun insan ticareti üzerindeki etkilerine yönelik Suriye ve diğer bölgelerde ( Lübnan, Ürdün, Türkiye’nin Güneyi ve Irak’ın Kuzeyi) farkındalığı artırmaktır.
17 Türkiye'de Göçmen İşgücüne Yönelik Arz ve Talebin Sektörler Bazında Değerlendirilmesi, Geçici ve Döngüsel Göç Bağlamında Mevsimlik Göçmen İşçilerin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Analizi MİLLİ BÜTÇE TODAİE 14 Ay Kalkınma Bakanlığı Proje 2014 Ekim tarihinde başlamış ve Temmuz 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Düzensiz göçü önleyici ve düzenli göçün hedef ve menşe ülke kalkınmalarını destekleyici unsurları çerçevesinde Türkiye’de işgücüne ihtiyaç duyulan sektörlerin analizinin yapılması ve mevsimlik sektörlerde çalışan geçici işçilerin Türkiye üzerinde ekonomik, sosyal etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
18 Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planının Karma Göç Akımları Odaklı Uygulanması İKİLİ İŞBİRLİĞİ IOM
 
12 Ay İngiltere Proje 1 Eylül 2015 tarihinde başlamış olup Ekim 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Proje ile düzensiz göç konusunda faaliyet gösteren kurumların, karma göç akımlarını daha iyi anlamaları ve müdahale etmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesi, Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planının uygulanması ve göçmenlerin koruma gereksinimlerinin ele alınması amaçlanmıştır.
19 İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması AB IOM 24 Ay IPA 2011 1. PAKETİ (SEI) Proje, 2014 Eylül ayında başlamış ve 15 Ekim 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında mağdur tespiti ve korunmasıyla ilgili farkındalığın artırılması, Ulusal Yönlendirme Mekanizmasının güçlendirilmesi, 157 yardım hattının güçlendirilmesi, insan ticareti alanında stratejiler geliştirmek için istatistikler ve bilgi toplanması amacıyla oluşturulacak yazılıma teknik destek sağlanması konularında faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
20 Ülkemizde Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşullarının Araştırılması MİLLİ BÜTÇE HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
17 Ay Kalkınma Bakanlığı Proje ile ikamet sahibi yabancılarla ilgili olarak yabancılara verilen izinlerin faaliyet kollarına göre analizi, çalışma izni verilen yabancıların en önemli faaliyet kolları, Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancıların coğrafi bölge gruplarına göre dağılımı, çalışma izni sayısı, hayati istatistikleri, illere göre yabancılara verilen çalışma izinleri, eğitim düzeyi ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izinleri üzerine çalışmalar yapılması amaçlanmıştır.
21 Kent Ortamında Yaşayan Uluslararası Koruma İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi AB BMMYK 18 Ay IPA 2011 1. PAKETİ (SEI) Proje ile uluslararası standartlara ve AB müktesebatına uygun, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun uygulanmasını destekleyecek ve iltica alanında uzun vadeli politikalar geliştirilebilmesinin önünü açacak bir kabul sisteminin kurulmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır.
22 Sessiz Destek: Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı ve Uyumlu Bir Göç Politikası Çerçevesinin Desteklenmesi İKİLİ İŞBİRLİĞİ ICMPD 24 Ay İsviçre SEM Proje ile göç odaklı kalkınma politikaları konusunda GİGM’de ve kamu kurumlarında farkındalık oluşturma ve ülkemizin göç ve kalkınmaya ilişkin politikalarını destekleyecek olan dokümanların geliştirilmesine destek verilmesi hedeflenmiştir.
23 Menşe Ülkelerde Çıkış Öncesinde Seyahat Belgesi ve Vize Kontrol Sistemleri - PREDOC İKİLİ İŞBİRLİĞİ ICMPD 9 Ay İngiltere Proje ile menşe ülkelerden gelen yolculara ülkelerinden ayrılmadan önce uygulanacak gelişmiş bir giriş kontrol prosedürünün uygulamaya konması amacıyla,  çıkış öncesinde seyahat belgelerinin ve vizelerin kontrol edilmesi için geliştirilecek sistemlere yönelik bir konsept geliştirilmesine destek verilmiştir.
24 Münferit Geri Kabul Taleplerinin Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın Hükümleri Doğrultusunda Ele Alınması Konusunda GİGM Personeline Eğitim Verilmesi - READMIC İKİLİ İŞBİRLİĞİ ICMPD 9 Ay İngiltere Proje ile AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının uygulanmasına yönelik 100 GİGM personeline eğitim verilmesi sağlanmıştır.
25 GİGM'de Stratejik Risk Analiz Kapasitesinin Oluşturulmasının Desteklenmesi – eSRAC
 
 
İKİLİ İŞBİRLİĞİ ICMPD 9 Ay İngiltere Proje kapsamında GİGM'de yeni kurulacak stratejik risk analizi ile risk yönetimi kapasitesi konularında görev alacak bir kurumsal birimin işlevlerinin belirlenmesi konularında GİGM'e destek verilmesi sağlanmıştır.
26 Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Yabancıların İnsan Ticaretine Konu Olmalarının Önlenmesi - PICTOR İKİLİ İŞBİRLİĞİ ICMPD 9 Ay İngiltere Projeyle geçici koruma rejimi kapsamında Türkiye'ye gelen ve burada ikamet eden hassas gruplar arasındaki insan ticareti mağdurlarının tespitinin ve mağdurların uyumunun iyileştirilmesi hedeflenmiştir.
27 Türkiye'de Sürdürülebilir İltica Kapasitesinin Geliştirilmesinin Desteklenmesi - ASCAP İKİLİ İŞBİRLİĞİ ICMPD 9 Ay İngiltere Proje ile beklemekte olan ve yeni alınan iltica başvurularının yanı sıra AB Geri Kabul Anlaşması kapsamında talep edilen geri dönüşlerin de yanıtlanması bakımından, Türkiye'deki mevcut iltica sisteminin kendine yeterli ve etkin bir şekilde işleyecek biçimde geliştirilmesi için GİGM'e destek verilmiştir.
28 Gönüllü Geri Dönüş (AVR) İKİLİ İŞBİRLİĞİ IOM 9 Ay İngiltere Proje, gönüllü geri dönüş teşvikinin ve uygulamaların iyileştirilmesini destekleyerek ve ortaklık kurulan ülkelerle göç alanında daha iyi ilişkiler kurulmasını veya mevcut ilişkilerin devam ettirilmesini sağlayarak, geri dönüş yapan göçmenlerin sürdürülebilir rehabilitasyonunu ve yeniden uyumunu desteklemeyi hedeflemiştir.
29 Göç Yönetiminin Güçlendirilmesiyle Türkiye'nin Göç Krizine Müdahale Çabalarına Destek Verilmesi İKİLİ İŞBİRLİĞİ IOM 9 Ay İngiltere Proje ile SGK ve GİGM ile kolluk görevlilerinin karma göç, denizler dahil uluslararası göç hukuku, risk değerlendirme, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, uluslararası insan hakları hukuku ve belge sahteciliği alanında kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
30

31
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesine Destek Projesi (İngiltere Faz II Projesi)İnsan Ticaretiyle ve Organize Suçlarla Mücadele

İKİLİ İŞBİRLİĞİ

AB

ICMPD


ICMPD

9 Ay


36 Ay

İngiltere
IcSP

Proje ile GİGM’in kurumsal kapasitesine destek verilmesi ve operasyonel işleyişinin güçlendirilmesi hedeflenmiş ve kurumsal prosedürlerin geliştirilmesine destek verilerek kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür.
Azerbaycan, Bosna Hersek, Moldova ve Türkiye’de Ocak 2013-Eylül 2014 tarihleri arasında uygulanan İnsan Ticaretiyle Mücadele – Aşama 1 (THB/IFS/1) projesinin çıktıları üzerine tasarlanan proje, katılımcı ülkelere politik, yasal ve teknik uzmanlık ve bilgi sağlayarak uluslararası organize suçlarla ve özellikle insan ticareti alanında verilen mücadeleye ve bunların önlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

15494   |   17/08/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır