A
A

حفاظت بین المللی در قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی

با همکاری تمام دست اندرکاران داخلی و بین المللی در طی یک روند مشارکتی و شفاف، "قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی" در تاریخ 04/04/2013 در مجمع عمومی پارلمان ترکیه تصویب گردد و با نشر در روزنامه رسمی به شماره 28615 و تاریخ 11/04/2013 به اجراء گذاشته شد. در تمام قانون توازنی میان حقوق بشر و نظم عمومی در نظر گرفته شده است و امکان گسترش مکانیزم های متقابل فراهم گردیده است.
قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی از 3 بخش اصلی تحت عنوانین اتباع خارجی، حفاظت بین المللی و ساختار تشکیلات شکل گرفته است:
·         در امور ویزا و اجازه اقامت که زمینه مهاجرت قانونی (منظم) را فراهم می آورد، یک ساختار موثر و سیستماتیک برقرار گردیده و امور اداری و تشریفاتی تا حد امکان کاهش خواهد یافت.
·         احکام مرتبط با حفاظت بین المللی، متناسب با استانداردهای حقوق بشر و مقررات اتحادیه اروپا در قانون تنظیم گردیده است. با قانون مورد بحث، مقررات و عملکرد کشور ما در زمینه حفاظت بین المللی هماهنگ با قرارداد ژنو 1951 گردیده و محدودیت جغرافیایی که کشور ما در قرارداد تعیین نموده است رعایت گردیده است.
·         "حفاظت موقت" که در مهاجرت های گروهی اعمال خواهد گردید، برای بار اول دارای مستندات قانونی می باشد.
·         برای اتباع خارجی که مشمول قانون می گردند، در راستای زندگی مسالمت آمیز با جامعه، روند "سازگاری" که تماما داوطلبانه می باشد تعیین خواهد گردید.
·         با هدف انجام کار و امور در خصوص موضوع مهاجرت و حفاظت بین المللی، اداره کل مهاجرت" وابسته به وزارت کشور تاسیس گردیده است.
حفاظت موقت که پیش از اجرائی شدن قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی  با آئین نامه در خصوص اصول و اساس انجام امور در رابطه با پناهندگان به ترکیه و یا اتباع خارجی منفرد که با هدف پناهندگی از کشور دیگری، از ترکیه درخواست اجازه اقامت نموده اند و همچنین اتباع خارجی که به صورت گروهی با هدف پناهندگی به مرزهای کشور آمده اند و حرکت های جمعیتی (آئین نامه 1994) و سایر مقررات اداری به اجراء گذاشته می شد، با قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی دارای مستندات قانونی گردید.

حفاظت موقت  در ماده 91  قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی بدین شرح آمده است:
“(1برای اتباع خارجی که مجبور به ترک کشور خود گردیده، نتوانسته به کشوری که ترک نموده باز گردد، به صورت گروهی با هدف حفاظت موقت و به صورت اضطراری به مرزهای ما آمده اند و یا از مرزهای ما عبور نموده اند، می توان وضعیت حفاظت موقت اعطاء نمود.
(2پذیرش این افراد در ترکیه، اقامت آنها در ترکیه، حق و مسئولیت های آنها، اموری که در حین خروج از کشور باید انجام گیرد، اتخاذ تدابیر در برابر مهاجرت های گروهی، هماهنگی و همکاری میان سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی، تعیین وظایف و اختیارات سازمان ها و نهادهای مسئول در مرکز و مراکز استانی، به وسیله آئین نامه ای که از سوی هیئت وزراء تصویب می گردد تعیین می گردد.
با اجرائی شدن قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی؛
·         ورود، پذیرش و بازگشت داوطلبانه از ترکیه برای افرادی که به صورت گروهی به ترکیه پناهنده گردیده اند،
·         تدابیری که در برابر مهاجرت های گروهی اتخاذ خواهد گردید،
·         از قبیل هماهنگی و همکاری با سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی،
·         امور مربوط به حفاظت موقت با آئین نامه ای که از سوی هیئت وزرا صادر خواهد گردید، تنظیم خواهد شد.
همچنین در میان وظایف مجمع سیاست های مهاجرتی درج شده در   ماده  105  قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی تعیین تدابیر و روشهایی که در برابر مهاجرت گروهی اجراء خواهد گردید  نیز جای گرفته است:

" (1) مجمع سیاست های مهاجرتی تحت ریاست وزارت کشور از معاونین وزارتخانه های خانواده و سیاست های اجتماعی، اتحادیه اروپا، کار و تامین اجتماعی، امور خارجه، وزارت کشور، فرهنگ و گردشگری، دارایی، آموزش ملی، بهداشت و وزارت حمل و نقل، دریانوردی و اطلاع رسانی و همچنین رئیس ترکان خارج از کشور و جوامع خویشاوند و مدیر کل اداره مهاجرت تشکیل می گردد. بر اساس دستورکار جلسه، می تواند وزارتخانه، سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی و سازمان های جامعه مدنی مرتبط با موضوع نیز به جلسه دعوت گردند.
(2) مجمع بر اساس فراخوان رئیس مجمع هر سال حداقل یک بار برگزار می گردد. در شرایطی که لازم دیده شود، با فراخوان رئیس مجمع به صورت فوق العاده نیز برگزار می گردد. دستورکار جلسه، از سوی رئیس با دریافت نظرات اعضاء تعیین می گردد. خدمات دبیر مجمع از سوی اداره کل به جای آورده می شود.
(3)- وظایف مجمع بدین ترتیب می باشد:
الف) تعیین سیاست و استراتژی های مهاجرتی ترکیه، پیگیری اجرای آنها،
ب) تهیه برگه های برنامه ریزی و اجراء با برگه های استراتژی در زمینه مهاجرت،
ج) تعیین تدابیر و روشها در برابر مهاجرت های گروهی،
چ) با درنظر داشتن ملاحظات انسانی، تعیین اصول و اساس در رابطه با ورود اتباع خارجی و اقامت آنها در ترکیه در شرایطی که اتباع خارجی به صورت گروهی در ترکیه پذیرفته خواهند شد،
د) تعیین اصول و اساس در رابطه با نیروی کار خارجی مورد نیاز ترکیه در چارچوب پیشنهادهای وزارت کار و تامین اجتماعی و اتباع خارجی که در راستای نظرات وزارت مواد غذایی، کشاورزی و دامداری برای امور فصلی در زمینه کشاورزی به ترکیه خواهند آمد،
ر) تعیین شروط در رابطه با اجازه اقامت بلند مدت که اتباع خارجی داده خواهد شد،
ز) تعیین چارچوب همکاری موثر در زمینه مهاجرت با کشورهای خارجی و موسسات بین المللی و فعالیت ها در این زمینه،
ک) اتخاذ تصمیم در راستای تامین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مرتبط در زمینه مهاجرت،"

720   |   22/09/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır