A
A

حکم اخراج از کشور


فرآیند اخراج از کشور در ماده های 52 الی 60 بخش چهارم با عنوان اخراج از کشور در قسمت دوم با عنوان اتباع خارجی از قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) به شماره 6458 تنظیم گردیده است.
 
مفاهیم

گواهی اجازه خروج: بر اساس ماده 56 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، برگه ای است که مشمول هزینه نمی گردد و به افرادی که برای خروجشان از ترکیه زمان تعیین گردیده است، داده می شود،
مرکز استرداد: مراکزی که در آنها اتباع خارجی بازداشت اداری می گردند،
بازداشت اداری: نگهداری افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور گرفته شده است؛ خطر فرار و ناپدید شدن وجود دارد، افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند، از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،  بدون ارائه عذر قابل قبول در مدت زمانی که برای خروج از ترکیه برای آنها تعیین شده است از ترکیه خارج نگردیده اند، افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند، در مراکز استرداد،
بازداشت اداری: صدور حکم از سوی استانداری برای افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور گرفته شده است؛ خطر فرار و ناپدید شدن وجود دارد، افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند، از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،  بدون ارائه عذر قابل قبول در مدت زمانی که برای خروج از ترکیه برای آنها تعیین شده است از ترکیه خارج نگردیده اند، افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند،
اخراج از کشور: اجرای حکم اتخاذ شده در خصوص افرادی که احکام مرتبط با اخراج از کشور در قانون را نقض نمایند، راسا و یا از سوی استانداری های با دستورالعمل صادره از سوی اداره کل،
حکم اخراج از کشور: حکم اتخاذ شده در خصوص افرادی که احکام مرتبط با اخراج از کشور در قانون را نقض نمایند، راسا و یا از سوی استانداری های با دستورالعمل صادره از سوی اداره کل،
دعوت به ترک ترکیه: در خصوص اشخاصی که در رابطه با آنها حکم به اخراج از کشور گرفته شده است، به شرط  آنکه در حکم اخراج از کشور ذکر گردیده باشد، برای آنکه بتوانند کشور را ترک نمایند مدت زمانی که حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز می باشد، تعیین خواهد گردید.
تبعه خارجی: اشخاصی که ارتباطی با شهروندی دولت جمهوری ترکیه نداشته باشند.

حکم اخراج از کشور

در خصوص افرادی که دلایل تنظیم شده در ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین الملی را نقض نموده اند اعمال می گردد. بر اساس حکم آشکار قانون، این حکم تنها از سوی استانداری های قابل صدور می باشد. ارزیابی حکم اخراج از کشور و مرحله تصمیم حداکثر 48 ساعت به طول خواهد انجامید.

کسانی که در خصوصشان حکم به اخراج از کشور داده خواهد شد

در صورت بروز یکی و یا چند یک از شرایط ذکر شده در ماده 54 قانون، به شرط محفوظ باقی ماندن ماده 55 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، استانداری موظف به صدور حکم اخراج از کشور می باشد.
افراد ذکر شده در ذیل، افرادی تعیین شده در پاراگراف اول ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی بوده و در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده خواهد شد.
الف) افرادی که بر اساس ماده 59 قانون به شماره 5237 لازم دیده شده است تا از کشور اخراج گردند (m.54/1-a)،
ب) افرادی که در سازمان های تروریستی و یا با اهداف منفعت جویانه در سازمان های تبهکاری عضو، مدیر و یا پشتیبان می باشند (m.54/1-b)،
ج) افرادی در ورود به ترکیه و امور مربوط به ویزا و اجازه اقامت از مدارک و اطلاعات جعلی استفاده نموده اند (m.54/1-c)،
چ) افرادی که در طول اقامت در ترکیه درآمد خود را از طرق نامشروع کسب نموده اند (m.54/1-ç)،
ح) افرادی که برای نظم عمومی و یا امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی تهدید به شمار می آیند (m.54/1-d)،
خ) افرادی که مدت ویزا و یا معافیت از ویزا را بیش از ده روز نقض نموده اند و افرادی که ویزای آنها باطل گردیده باشد  (m.54/1-e)،
د) افرادی که اجازه اقامت آنها باطل گردیده است (m.54/1-f)،
ر) افرادی که دارای اجازه اقامت بوده، اما پس از پایان اعتبار اجازه اقامت بدون ارائه هیچگونه دلیل موجهی مدت زمان اجازه اقامت را بیش از ده روز نقض نمایند (m.54/1-g)،
ز) افرادی که ثابت گردیده بدون داشتن اجازه کار، کار نموده اند (m.54/1-ğ)،
ک) افرادی که احکام مربوط به ورود به ترکیه و خروج از ترکیه را نقض نموده باشند (m.54/1-h)،
گ)افرادی که ثابت گردد علی رغم وجود حکم ممنوعیت ورود به ترکیه، وارد ترکیه گردیده اند (m.54/1-ı)،
ل) افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی رد گردیده است، افرادی که از حفاظت بین المللی خارج گردیده اند، افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی غیر قابل قبول ارزیابی گردیده است، افرادی که مراجعه خود جهت حفاظت بین المللی را پس گرفته باشند، افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی پس گرفته شده تلقی می گردد، افرادی که شرایط حفاظت بین المللی  آنها به پایان رسیده است و یا باطل گردیده است که پس از صدور حکم نهایی در خصوص آنها بر اساس سایر احکام قانون شماره 6458  حق اقامت در ترکیه را ندارند (m.54/1-i)،
م) افرادی که درخواست تمدید اجازه اقامت آنها رد گردیده و ظرف ده روز از ترکیه خارج نگردیده اند (m.54/1-j)،
ن) افرادی که دارای وضعیت حفاظت بین المللی و یا مراجعه کننده برای حفاظت بین المللی می باشند، اما در خصوص آنها شواهد جدی مبنی ایجاد خطر برای امنیت کشور کشف گردد(m.54/2)،
و) فرادی که دارای وضعیت حفاظت بین المللی و یا مراجعه کننده برای حفاظت بین المللی می باشند، اما به دلیل جرمی که از جهت نظم عمومی خطرناک می باشد، در خصوصشان حکم قطعی صادر شده باشد (m.54/2).

افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده نمی شود

 حتی اگر مشمول ماده 54 نیز باشند، در خصوص اتباع خارجی زیر حکم به اخراج از کشور داده نمی شود:
الف) افرادی که در کشوری که به آن اخراج خواهند شد، شواهد جدی مبنی بر اینکه با مجازات اعدام، شکنجه، مجازات های غیر انسانی و یا تحقیر کننده روبرو خواهند شد (m.55/1-a)،
ب) افرادی که به دلیل مشکلات بیماری جدی، سالمندی و بارداری سفر برای آنها خطرناک می باشد (m.55/1-b)،
ج) افرادی که بیماری هایی با اهمیت حیاتی دارند و در صورت اخراج از کشور در حین درمان، امکان درمان در کشور مقصد را نخواهند داشت (m.55/1-c)،
د) قربانیان تجارت انسان که از فرآیند پشتیبانی از قربانی استفاده می نمایند (m.55/1-ç)،
ر) قربانیان خشونت های جنسی، فیزیکی و روانی تا زمانی که درمان آنها پایان یابد (m.55/1-d)،

ارزیابی ها در خصوص اینکه مشمول ماده 55 می باشند یا خیر، برای هر فرد خارجی به صورت جداگانه انجام می گیرد. برای آنکه این اتباع خارجی بتوانند در کشور باقی بمانند، بر اساس ماده 46 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی می توان به آنها اجازه اقامت بشردوستانه داد و ممکن است از این اشخاص خواسته شود تا در آدرسی ثابت اقامت نمایند و در زمان و به شکل تعیین شده در واحد ها حاضر گردند.
هنگامی که شرایط مذکور پایان یافت، در خصوص این اتباع خارجی حکم به اخراج از کشور صادر خواهد گردید.

مراجعه به مراجع قضایی در برابر حکم اخراج از کشور
 
حکم اخراج از کشور، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید.
 
مراجعه به محاکم اداری و ویژگی این محاکم:
 
فرد خارجی و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم اخراج از کشور می تواند ظرف ده روز از ابلاغ حکم به دادگاه اداری مراجعه نماید.
شخص مراجعه کننده به دادگاه، لازم است مراجعه خود به دادگاه را به فرد حکم دهنده در خصوص اخراج از کشور نیز اطلاع دهد.
نتیجه مراجعات صورت گرفته به دادگاه ظرف پانزده روز مشخص خواهد گردید.
حکمی که از سوی دادگاه صادر خواهد گردید قطعی می باشد.
به شرط حفظ رضایت فرد خارجی، در جریان طرح دعوی و یا در صورت مراجعه به مقامات قضایی، تا زمانی که دادرسی به نتیجه برسد، فرد خارجی از کشور اخراج نخواهد گردید. به عبارت دیگر در صورت مراجعه به مقامات قضایی در برابر حکم اخراج از کشور، نیازی به درخواست برای متوقف نمودن روند وجود ندارد، زیرا با مراجعه، این روند به خودی خود متوقف می گردد.
از آنجا که حق مراجعه فردی بر اساس قانون اساسی برای هر فرد قائل گردیده است، فرد خارجی که در خصوص آن حکم به اخراج از کشور داده شده است نیز پس از حکم محاکم اداری، می تواند به دادگاه قانون اساسی مراجعه نماید.

حکم بازداشت اداری

از میان افرادی که در خصوص آنها حکم به اخراج از کشور داده شده است، در خصوص افرادی که در زیر خواهد گردید از سوی استانداری حکم به بازداشت اداری صادره خواهد گردید:
افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،
افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،
افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند، 
افرادی که بدون ارائه عذر قابل قبول در مدت زمانی که برای خروج از ترکیه برای آنها تعیین شده است از ترکیه خارج نگردیده اند،
افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند،
 
افرادی که در خصوص آنها حکم به بازداشت اداری صادر گردیده باشد در مراکز استرداد (GGM) نگهداری می گردند.
مدت بازداشت اداری در GGM بیش از شش ماه نخواهد بود. اما این مدت، در صورتی که امور اخراج از کشور بنابر دلایلی از قبیل عدم همکاری از سوی فرد خارجی و یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح در رابطه با کشور وی تکمیل نگردد، حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
ضرورت به تداوم بازداشت اداری، هر ماه از سوی استانداری ارزیابی می گردد. در صورت لزوم، مدت سی روزه در نظر گرفته نمی شود.
در رابطه با افرادی که در خصوص آنها ضرورتی برای تداوم بازداشت اداری دیده نشود فورا به وزارتخانه اطلاع رسانی خواهد گردید. در صورتی که وزارتخانه صلاح بداند، حکم بازداشت اداری در خصوص فرد خارجی رفع می گردد و به وی برگه خروج داده می شود. از این اتباع خارجی خواسته خواهد شد تا در آدرسی معین اقامت نمایند و یا به شکل و نحوی که لازم است اطلاع رسانی نمایند.
 
مراجعه با مراجع قضائی در برابر حکم بازداشت اداری
 
حکم بازداشت اداری، تمدید مدت بازداشت اداری و نتایج ارزیابی هایی که به صورت ماهانه انجام می گیرد، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید.
 
مراجعه به دادگاه صلح و کیفری:
فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم بازداشت اداری می تواند به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید.
مراجعه باعث متوقف شدن بازداشت اداری نخواهد گردید.
در صورتی که تقاضانامه به اداره داده شود، تقاضانامه فورا به دادگاه صلح و کیفری تحویل داده خواهد شد.
قاضی دادگاه صلح و کیفری ظرف پنج روز نتیجه بررسی را اعلام خواهد نمود.
حکم دادگاه صلح و کیفری قطعی می باشد.
شخصی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده و یا نماینده قانونی و یا وکیل وی، می تواند با ادعای تغییر و یا رفع شرایط بازداشت اداری، دوباره به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید.
برای کسانی که در برابر حکم بازداشت اداری به مراجع قضایی مراجعه نموده اند، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه وکیل را نداشته باشند، در صورت درخواست بر اساس قانون وکلا به شماره 1136 و تاریخ 19/03/1969، برای آنها خدمات وکیل تامین خواهد گردید.
 
دعوت به ترک کردن ترکیه
 
در خصوص اشخاصی که در رابطه با آنها حکم به اخراج از کشور گرفته شده است، به شرط  آنکه در حکم اخراج از کشور ذکر گردیده باشد، برای آنکه بتوانند کشور را ترک نمایند مدت زمانی که حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز می باشد، تعیین خواهد گردید.
برای اشخاصی که جهت خروج آنها از ترکیه مهلت داده شده است، "برگه خروج" معاف از هرگونه هزینه ای داده خواهد شد.
در خصوص افرادی که از آنها برای خروج دعوت گردیده است و آنها نیز در ظرف مهلت مقرر کشور را ترک نموده اند، می توان در خصوص آنها حکم به ممنوعیت ورود ندارد.
اتباع خارجی که در مهلت مقرر کشور را ترک ننمایند، بازداشت اداری خواهند گردید.
از افراد ذکر شده در زیر برای ترک ترکیه دعوت نخواهد گردید و به آنها مدت زمان ذکر شده در فوق داده نخواهد شد:
الف) افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،
ب) افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،
ج) افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند، 
د) افرادی که ثابت گردد برای اخذ اجازه اقامت مدارک جعلی ارائه نموده اند،
ر) افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند.

اجرای حکم اخراج از کشور
 
اتباع خارجی که در مراکز استرداد نگهداری می گردند، توسط نیروهای نظامی به درب های مرزی منتقل می گردند.
اتباع خارجی که قرار است از کشور اخراج گردند اما لزومی به انتقال آنها به مراکز استرداد وجود ندارد، تحت هماهنگی تشکیلات استانی اداره کل، از سوی نیروهای نظامی به درب های مرزی منتقل می گردند.
اداره کل در رابطه با امور مربوط به اخراج از کشور می تواند با سازمان های بین المللی، مقامات کشور مربوطه و سازمان های جامعه مدنی همکاری نماید.

هزینه های سفر  فرد خارجی که از کشور اخراج خواهد گردید
 
گذرنامه و سایر مدارک اتباع خارجی تا زمان اخراج از کشور می تواند نگه داشته شود و در جریان امور اخراج، جهت استفاده می تواند بلیط های آنها به وجه نقد تبدیل گردد.
هزینه سفر اتباع خارجی که از کشور اخراج خواهند گردید، از سوی خود ایشان تقبل خواهد گردید. در صورتی که این امر ممکن نباشد، بخشی از باقیمانده  هزینه و یا تمام آن از بودجه اداره کل پرداخت خواهد گردید. تا زمانی که هزینه ها پرداخت نگردیده است، به ورود فرد خارجی به ترکیه اجازه داده نخواهد شد.
 
محدودیتی که برای شرایطی که هزینه های آن از سوی فرد خارجی تقبل نگردد گذاشته خواهد شد، بر اساس ماهیت آن، دلیلی برای اعمال محدودیت می باشد. در صورتی که در خصوص فرد خارجی ممنوعیت دیگری اعمال نگردیده باشد، به شرط آنکه هزینه ها را پرداخت نماید، محدودیت ها رفع خواهد گردید و به ورود وی به کشور اجازه داده خواهد شد.
 
هزینه های ناشی از اخراج از کشور، بر اساس ماده یک قانون شماره 6183 یک طلب عمومی می باشد و باید از سوی صندوق های دارایی دریافت گردد. بر اساس ماده 104 قانون شماره 6183، در صورتی که فرد خارجی بدهکار در یک کشور خارجی بسر می برد، بدهی وی مشمول باطل شدن به دلیل گذر زمان نمی گردد. به این دلیل مانعی برای اعمال محدودیت نامحدود برای فرد خارجی وجود ندارد.
 
اشخاص حقیقی و حقوقی که اقامت و بازگشت این افراد را ضمانت نموده اند، موظف به پرداخت هزینه های اخراج از کشور این اتباع خارج می باشند.
 
مسئولیت کارفرما و یا وکیل کارفرماهایی که اتباع خارجی بدون اجازه کار را استخدام نموده اند در قبال امور مربوط به اخراج از کشور این اتباع خارجی بر اساس پاراگراف سوم ماده 21 قانون شماره 4817 مبنی بر "برای کارفرما و یا وکلای کارفرماهایی که اتباع خارجی بدون اجازه کار را استخدام می نمایند به ازاء هر فرد خارجی پنج هزار لیره ترک جریمه اداری صادر خواهد گردید. در این شرایط کارفرما و یا وکیل کارفرما موظف به تقبل هزینه های فرد خارجی و در صورت وجود همسر و فرزندان وی در خصوص اسکان، هزینه های لازمه برای بازگشت به کشور خود و در صورت لزوم هزینه های بهداشتی و سلامتی آنها می باشد."  خواهد بود و در چارچوب این قانون امور انجام خواهد گرفت.

بررسی فرآیند اخراج از کشور در قالب قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) از طریق سوالات
 
حکم اخراج از کشور

پرسش        : ارزیابی ها در خصوص صدور حکم اخراج از کشور از سوی چه کسی انجام می پذیرد؟
پاسخ    : از سوی مسئولین اداره مهاجرت استانی و یا منطقه ای انجام می گیرد.
 
پرسش        : ارزیابی حکم اخراج از کشور و روند تصمیم گیری چند ساعت به طول می انجامد؟
پاسخ    : حداکثر ظرف 48 ساعت به نتیجه خواهد رسید.
 
پرسش        : بر اساس قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK)، اتباع خارجی که قرار است از کشور اخراج گردند، به کجا های می توانند اخراج گردند؟
پاسخ    : اتباع خارجی با حکم اخراج از کشور می توانند به کشور مبداء، به کشور ترانزیت، به کشور ترانزیتی که برای آمدن به ترکیه از آن عبور نموده بود و یا به کشور ثالث دیگری اخراج گردند.
 
پرسش        : 48 ساعتی که برای ارزیابی حکم اخراج از کشور و روند تصمیم گیری درنظر گرفته شده است از چه زمانی آغاز می گردد؟
پاسخ    : مدت 48 ساعته، در میان اتباع خارجی که از سوی نیروی نظامی دستگیر گردیده اند، آنهایی که اطلاعات و مدارکشان از جانب نیروی نظامی کشف گردیده، از ساعت انتقال این اطلاعات و مدارک به اداره مهاجرت استانی و در صورتی که فرد خارجی در قالب ماده 54 قانون، از سوی اداره مهاجرت استانی مربوطه تشخیص داده شود، از مان حضور فرد خارجی در اداره مهاجرت استانی آغاز می گردد.
 
پرسش        : ارزیابی که مبنای صدور حکم اخراج از کشور می باشد، از سوی مامورین اداره مهاجرت استانی در کجا انجام می گیرد؟
پاسخ    : در جایی که امور مربوط به فرد خارجی انجام می پذیرد، در جایی که از سوی نیروهای نظامی فرد خارجی دستگیر گردیده و یا شناسائی گردیده است، در داخل اداره مهاجرت استانی و یا منطقه ای، در مراکز استرداد و یا در جای دیگری که از سوی اداره مهاجرت استانی صلاح دیده شود ارزیابی انجام می گیرد.
 
پرسش        : امور مربوط به ارزیابی در رابطه با حکم اخراج از کشور در کجا باید تکمیل گردد؟
پاسخ    : اصل بر این است که ارزیابی در رابطه با حکم اخراج از کشور در استانی که فرد خارجی در آن امور وی انجام گرفته است، دستگیر گردیده است و یا تثبیت گردیده است تکمیل گردد.
 
پرسش        : اصل بر این است که ارزیابی در رابطه با حکم اخراج از کشور در استانی که فرد خارجی در آن امور وی انجام گرفته است، دستگیر گردیده است و یا تثبیت گردیده است تکمیل گردد. آیا استثناء وجود دارد؟ آن استثناء چیست؟
پاسخ    : بر اساس ظرفیت های اداری و فیزیکی این اماکن و سایر عوامل، با درخواست استانداری و صدور مجوز از سوی اداره کل، با هدف ارزیابی حکم اخراج از کشور در خصوص این اتباع خارجی، از سوی نیروهای نظامی به نزدیکترین اداره استانی و یا اداره مهاجرت منطقه ای و یا مراکز استرداد انتقال داده می شوند.
 
پرسش        : حکم اخراج از کشور از سوی چه کسی صادر می گردد؟
پاسخ    : حکم اخراج از کشور از سوی استانداری استانی که فرد خارجی در آن امور وی انجام گرفته است، دستگیر گردیده است و یا تثبیت گردیده است، راسا و یا بر اساس دستورالعمل اداره کل صادر می گردد.
 
پرسش        : آیا حکم اخراج از کشور ممکن است به صورت جمعی صادر گردد؟
پاسخ    : حکم اخراج از کشور برای هر فرد خارجی به صورت جداگانه صادر می گردد.
 
پرسش        : حکم اخراج از کشور به چه کسی ابلاغ می گردد؟
پاسخ    : حکم اخراج از کشور، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید.
 
مراجعه به محاکم اداری

پرسش        : آیا فرد خارجی و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم اخراج از کشور می تواند به مراجع قضایی مراجعه نماید؟
پاسخ    : فرد خارجی و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم اخراج از کشور می تواند ظرف ده روز از ابلاغ حکم به دادگاه اداری مراجعه نماید.
 
پرسش        : مراجعه در برابر حکم اخراج از کشور به محاکم اداری، در چند روز به نتیجه می رسد؟
پاسخ    : ظرف پانزده روز به نتیجه می رسد.
 
پرسش        : ماهیت حقوقی حکم صادره از سوی محاکم اداری در برابر حکم اخراج از کشور چیست؟
پاسخ    : جکمی که از سوی دادگاه صادر خواهد گردید قطعی می باشد.
 
پرسش        : آیا فرد خارجی مراجعه کننده به دادگاه، لازم است مراجعه خود به دادگاه را به فرد حکم دهنده در خصوص اخراج از کشور نیز اطلاع دهد؟
پاسخ    : فرد خارجی مراجعه کننده به دادگاه، لازم است مراجعه خود به دادگاه را به فرد حکم دهنده در خصوص اخراج از کشور نیز اطلاع دهد.
 
پرسش        : مراجعه به محاکم اداری در برابر حکم اخراج از کشور، چه تاثیری بر روند اخراج از کشور خواهد داشت؟
پاسخ    : در صورت مراجعه به محاکم اداری در برابر حکم اخراج از کشور، اجرای روند اخراج از کشور متوقف خواهد گردید.
 
پرسش        : در جریان طرح دعوی و یا در صورت مراجعه به مقامات قضایی در برابر حکم اخراج از کشور، تا زمانی که دادرسی به نتیجه نرسیده است، آیا فرد خارجی را می توان از کشور اخراج نمود؟
پاسخ    : به شرط حفظ رضایت فرد خارجی، در جریان طرح دعوی و یا در صورت مراجعه به مقامات قضایی، تا زمانی که دادرسی به نتیجه برسد، فرد خارجی از کشور اخراج نخواهد گردید.
 
دعوت به ترک کردن ترکیه

پرسش        : در خصوص اشخاصی که در رابطه با آنها حکم به اخراج از کشور گرفته شده است، به شرط  آنکه در حکم اخراج از کشور ذکر گردیده باشد، برای آنکه بتوانند کشور را ترک نمایند چقدر زمان تعیین خواهد گردید؟
پاسخ    : حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز زمان تعیین می گردد.
 
پرسش        : برای چه کسانی جهت ترک نمودن ترکیه زمان تعیین می گردد؟
پاسخ    : افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد، افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند، افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند، افرادی که ثابت گردد برای اخذ اجازه اقامت مدارک جعلی ارائه نموده اند، افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند.
 
پرسش        : آیا به افرادی که جهت خروج ترکیه مهلت داده شده است، هرگونه برگه ای داده خواهد شد؟
پاسخ    : برای اشخاصی که جهت خروج آنها از ترکیه مهلت داده شده است، "برگه خروج" معاف از هرگونه هزینه ای داده خواهد شد.
 
پرسش        : بر اساس ماده 54 قانون، پس از صدور حکم اخراج از کشور، در صورتی که تثبیت گردد که بر اساس ماده 55 قانون، فرد خارجی مشمول اخراج از کشور نمی گردد، از سوی مقامی که حکم به اخراج از کشور صادر نموده است، چه کاری انجام خواهد گرفت؟
پاسخ    : از سوی مقامی که حکم اخراج از کشور را صادر نموده است، فورا باطل می گردد.
 
بازداشت اداری

پرسش        : اتباع خارجی که در خصوص آنها حکم به بازداشت اداری داده شده است، از سوی چه کسانی و ظرف چه مدت به مراکز استرداد فرستاده خواهند شد؟ آیا استثنائی وجود دارد؟
پاسخ    : اتباع خارجی که در خصوص آنها حکم به بازداشت اداری داده شده است، از سوی نیروهای نظامی که آنها را دستگیر نموده اند، ظرف چهل و هشت ساعت به مراکز استرداد فرستاده خواهند شد. اما در صورتی که ارزیابی در خصوص صدور حکم اخراج از کشور در استان دیگری غیر از استانی که فرد خارجی در آن دستگیر گردیده، انجام پذیرد، نیروهای نظامی آن استان نیز می توانند امور انتقال به مراکز استرداد را انجام دهند.
 
پرسش        : ضرورت به تداوم بازداشت اداری، از سوی چه کسی و در چه فواصل زمانی ارزیابی می گردد؟
پاسخ    : ضرورت به تداوم بازداشت اداری، هر ماه از سوی استانداری ارزیابی می گردد.
 
پرسش        : در کدام شرایط ممکن است لزومی به ادامه بازداشت اداری دیده نشود؟
پاسخ    : در صورتی که پیش بینی گردد که حکم اخراج از کشور، ظرف 6 ماه از تاریخ بازداشت اداری فرد  خارجی اجراء نخواهد گردید، تثبیت گردد که فرد خارجی که تحت بازداشت اداری می باشد مشمول ماده 55 قانون می گردد، خطر فرار کردن و گم شدن که در چارچوب پاراگراف دوم ماده 57 قانون اساس صدور حکم بازداشت اداری را تشکیل می دهد از بین برود، فرد خارجی به صورت داوطلبانه جهت استرداد مراجعه نماید، لزومی جهت تداوم بازداشت اداری نخواهد بود.
 
پرسش        : مدت بازداشت اداری در مراکز استرداد چقدر می باشد؟ آیا قابل تمدید می باشد؟
پاسخ    : مدت بازداشت اداری در مراکز استرداد بیش از شش ماه نخواهد بود. اما این مدت، در صورتی که امور اخراج از کشور بنابر دلایلی از قبیل عدم همکاری از سوی فرد خارجی و یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح در رابطه با کشور وی تکمیل نگردد، حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
 
پرسش        : حکم بازداشت اداری، تمدید مدت بازداشت اداری و نتایج ارزیابی هایی که به صورت ماهانه انجام می گیرد، به چه کسی و چگونه ابلاغ می گردد؟
پاسخ    : حکم بازداشت اداری، تمدید مدت بازداشت اداری و نتایج ارزیابی هایی که به صورت ماهانه انجام می گیرد، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد.
 
پرسش        : آیا فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم بازداشت اداری می تواند به مراجع قضایی مراجعه نماید؟
پاسخ    : فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم بازداشت اداری می تواند به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید.
 
پرسش        : قاضی دادگاه صلح و کیفری که در اعتراض به حکم بازداشت اداری بدان مراجعه گردیده است، ظرف چند روز حکم صادر خواهد نمود، ماهیت حقوقی حکم صادره چیست و آیا مراجعه صورت گرفته، حکم بازداشت اداری را متوقف می نماید؟
پاسخ    : مراجعه باعث متوقف شدن بازداشت اداری نخواهد گردید. قاضی دادگاه صلح و کیفری ظرف پنج روز نتیجه بررسی را اعلام خواهد نمود. حکم دادگاه صلح و کیفری قطعی می باشد.
 
اجرای حکم اخراج از کشور

پرسش        : امور مربوط به اجرای حکم اخراج از کشور از سوی چه کسی / کسانی انجام می پذیرد؟
پاسخ    : امور مربوط به اجرای حکم اخراج از کشور از سوی اداره مهاجرت استان و یا مدیریت مرکز استرداد انجام می پذیرد.
 
پرسش        : برای افراد خارجی که از مراکز استرداد به درب های مرزی منتقل می گردند و افرادی که بدون انتقال به مراکز استرداد، از کشور اخراج خواهند گردید، چه روندی پیش گرفته خواهد شد؟
پاسخ    : برای افراد خارجی که از مراکز استرداد به درب های مرزی منتقل می گردند و افرادی که بدون انتقال به مراکز استرداد، از کشور اخراج خواهند گردید، اداره مهاجرت استانی با نیروهای نظامی تماس گرفته و پرسنل لازم برای امور انتقال را درخواست خواهد نمود. این انتصاب مامورین جهت تائید به مقام استانداری ارائه می گردد.
 
پرسش        : در رابطه با ارسال اتباع خارجی به درب های مرزی، در خصوص تامین خودرو، وسایل، پرسنل و حمل و نقل و همچنین تقبل سایر هزینه ها چه کسی / کسانی مسئول می باشند؟
پاسخ    : در رابطه با ارسال اتباع خارجی به درب های مرزی، در خصوص تامین خودرو، وسایل، پرسنل و حمل و نقل و همچنین تقبل سایر هزینه ها ادارات مهاجرت استانی و یا مراکز استرداد مسئول می باشند.
 
پرسش        : ارزیابی خطرات در حین انتقال و تعیین تعداد پرسنل نظامی که انجام وظیفه خواهند نمود از سوی چه کسی تعیین می گردد؟
پاسخ    : ارزیابی خطرات در حین انتقال واحد نظامی مربوطه ارزیابی می گردد و سپس تعداد پرسنل نظامی که انجام وظیفه خواهند نمود تعیین می گردد. در این راستا مراکز استرداد و یا ادارات مهاجرت استانی در خصوص اتباع خارجی که موضوع انتقال می باشند، به واحد نظامی مربوطه اطلاعات خواهند داد.

1738   |   22/09/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır