A
A

ÇANKIRI GERİ GÖNDERME MERKEZİ MÜŞAVİRLİK HİZMET ALIMI

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI GERİ GÖNDERME MERKEZİ MÜŞAVİRLİK HİZMET ALIMI
İHALE İLANI
İhale Kayıt Numarası : 2017/481182
İşin Adı :  Çankırı Geri Gönderme Merkezi Yapım İşi Müşavirlik Hizmet Alımı
İhale Türü - Usulü  :  Hizmet Alımı İşi - Afet Ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği Kapsamında Pazarlık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi : Çamlıca Mahallesi 122. Sokak no:4 06370
b) Telefon ve faks numarası : 3124220707 - 3124220900
c) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@goc.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi  : www.goc.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çankırı İli, Merkez İlçe, Süleymanlı Köyünde Bulunan, 124 Ada 4 Parsel’de 750 Kişi Kapasiteli Konteyner Ve Prefabrik Geri Gönderme Merkezi Yapım İşi Müşavirlik Hizmet Alımı
b) Yapılacağı Yer : Çankırı ili, Süleymanlı Köyü, 124 Ada, 4 Parsel
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren  3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi : 8 Ay'dır.
3- İhalenin Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 05/10/2017 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 
İdaremizce gerçekleştirilecek olan söz konusu ihale Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Afet ve Acil durum Yönetmeliğine göre pazarlık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamesinin ekinde belirtilen Teklif Mektubu,
4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
 b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
 Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
 a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
 Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:
İstekliler ihale konusu iş veya benzer iş ile ilgili Kalite Yönetim Sistem belgesini ibraz etmek zorundadırlar.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Tek sözleşme kapsamında Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği (B) Üstyapı (Bina) İşleri kapsamında müşavirlik hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
 5. İhale Yerli Ve Yabancı Tüm İsteklilere Açıktır.
 6. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:
 6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale dokümanları, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)  doküman bedelinin İdarenin Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı AB Projeleri Hesabı Ziraat Bankası IBAN: TR06 0001 0025 3375 8735 1250 08 hesabına yatırılarak alındı belgesi ile T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilebilecektir.
 6.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 7.  İhale değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 8.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9585   |   06/11/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır