A
A

ÇANKIRI GGM İNŞAAT İHALESİ İLANI

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI GERİ GÖNDERME MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ
YETERLİK İLANI
 
İhale Kayıt Numarası : 2017/414739
İşin Adı  :  Çankırı Geri Gönderme Merkezi Yapım İşi
İhale Türü - Usulü  :  Yapım İşi - Afet Ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği Kapsamında Pazarlık İhale Usulü İle İhale Edilecek Olup İhale Öncesi Davet Edilecek Firmaları Belirlemek Üzere Yapılacak Olan Yeterlik Değerlendirmesi. 
1 - İdarenin
a) Adresi : Çamlıca Mahallesi 122. Sokak no:4 06370
b) Telefon ve faks numarası : 3124220707 - 3124220900
c) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@goc.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi  : www.goc.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çankırı Geri Gönderme Merkezi Yapım İşi
b) Yapılacağı Yer  : Çankırı ili, Süleymanlı Köyü, 124 Ada, 4 Parsel
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşme imzalanmasına müteakip yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : 8 Ay'dır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 24.08.2017 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 
İdaremizce gerçekleştirilecek olan söz konusu ihale Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Afet ve Acil durum Yönetmeliğine göre pazarlık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Söz konusu yönetmelik kapsamında idarece davet edilen isteklilerden yeterlik belgeleri ve teklifleri istenecek ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi uhdesinde bırakılacaktır.
İdaremiz saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini benimseyerek davet öncesi ön yeterlik değerlendirmesi gerçekleştirecektir.
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere puanları sıralanarak listeye alınan en fazla 10 aday teklif vermeye davet edilecek olup, bu adaylar dışında ihaleye davet yapılmayacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
 4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
 
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Adayın 4.500.000,00 TRY (Türk Lirası)'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
 b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
 Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
 a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
 Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
 a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
 b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
 Adayın cirosunun 10.000.000,00 TRY (Türk Lirası) , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 7.500.000,00 TRY (Türk Lirası) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
 Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
 Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 30.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:
Aday tarafından, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesini birlikte sunulmaları zorunludur. Söz konusu Belgelerin ihale tarihi itibarı ile geçerlilik sürelerini doldurmamış olmaları gerekmektedir.
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin (B) ÜST YAPI  (BİNA) İŞLERİNİN  II. GRUP: BİNA işlerinden arasına sayılan; Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı), Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı), Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) yapım işleri ile prefabrik yapı veya konteyner  imalat ve montajın işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
Benzer işleri tevsik için sunulacak iş deneyim belgeleri ile birlikte, bu iş deneyim belgelerine ilişkin detayların veya yüzdelik dilimlerinin görülebileceği belgeler veya hakediş raporları da teklif ile birlikte sunulacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mimar veya İnşaat Mühendisliği Diploma veya mezuniyet belgeleri benzer işe denk sayılacaktır.
 5. İHALE YERLİ VE YABANCI TÜM İSTEKLİLERE AÇIKTIR.
 6. ÖN YETERLİK DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:
 6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanları, doküman bedelinin İdarenin Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı AB Projeleri Hesabı Ziraat Bankası IBAN: TR06 0001 0025 3375 8735 1250 08 hesabına yatırılarak alındı belgesi ile T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilebilecektir.
 6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
 7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 8.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlanın word haline ulaşmak için tıklayınız.

12686   |   22/08/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır