A
A

EK HİZMET BİNASI BAKIM ONARIMI İHALESİ HAKKINDA

İhale Kayıt Numarası : 2017/620282
İşin Adı  :  Ek Hizmet Binası Bakım Onarımı
İhale Türü - Usulü  :  Yapım İşi - Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği / Madde 17 /
Pazarlık Usulü
1 - İDARENİN
a) Adresi : Çamlıca Mahallesi 122. Sokak no:4 06370
b) Telefon ve faks numarası : 3124220707 - 3124220900
c) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@goc.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : www.goc.gov.tr
2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
a) Niteliği, türü ve miktarı: Ek Hizmet Binası Bakım Onarımı 
b) Yapılacağı Yer: Libya Caddesi Becerikli Sokak No:16 Çankaya / Ankara
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi: Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60  (Altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 11.12.2017 - 14:30
4-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 4.1.5  İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. .
 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
 b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
 Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
 a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
 Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
 b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
 Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
 Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
 Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
 5. İhale Yerli Ve Yabancı Tüm İsteklilere Açıktır.
 6. İhale Dokümanının Görülmesi Ve Satın Alınması
 6.1. İhale dokümanları kurumun adresinde görülebilir. İhale doküman bedeli 100 TL ( Yüz Türk Lirası) olup; doküman bedeli İdarenin Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı AB Projeleri Hesabı Ziraat Bankası IBAN: TR06 0001 0025 3375 8735 1250 08 hesabına yatırılarak alındı belgesi ile T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilebilecektir.
 6.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 7. İhale  tarihi ve saatine kadar T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 8.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8395   |   01/12/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır