A
A

MESLEK ELMANLARI HİZMET ALIMI İHALE İLANI

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEK ELMANLARI HİZMET ALIMI
İHALE İLANI
İşin Adı:  Özel Hizmet Alımı  
İhale Türü - Usulü:  Hizmet Alımı  - Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği / Madde 17 / Pazarlık Usulü
1 - İDARENİN
a) Adresi: Çamlıca Mahallesi 122. Sokak no:4 06370
b) Telefon ve faks numarası: 3124220707 - 3124220900
c) Elektronik posta adresi: destekhizmetleri@goc.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.goc.gov.tr
2 - İHALE KONUSU HİZMET ALIMI İŞİNİN
a) Niteliği, türü ve miktarı: 22 Ay 137 Kişi ile meslek Elemanı Hizmet Alımı (12 Sosyal Çalışmacı, 18 Psikolog, 1 Psikososyal Danışman, 34 Teknik Personel, 49 Tercüman, 14 Gıda Mühendisi,  9 Şoför Hizmet Alımı)   
b) Yapılacağı Yer: Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum (1, 2), Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Muğla,Van
c) İşin süresi: İşe başlama tarihi 01.02.2018; işi bitirme tarihi 30.11.2019
3- İHALENİN
a) Yapılacağı yer: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati: 20.12.2017 - 14:30
4-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK  KRİTERLER
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
 Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
 a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
 Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
 b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
 Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
 Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
 Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen (Sosyolog ve/veya Psikolog, ve/veya Sosyal Çalışmacı ve/veya Tercüman ve/veya Gıda Mühendisi ve/veya her türlü kayıt-veri işlemeye ilişkin işler) olarak ihale edilen hizmet alımı işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale Dokümanının Görülmesi Ve Satın Alınması:
7.1. İhale dokümanları kurumun adresinde görülebilir. İhale doküman bedeli 250 TL ( Yüz Türk Lirası) olup; doküman bedeli İdarenin Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı AB Projeleri Hesabı Ziraat Bankası IBAN: TR06 0001 0025 3375 8735 1250 08 hesabına yatırılarak alındı belgesi ile T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilebilecektir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5. Kat Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Yüklenici ve/veya hissedarları ile yönetiminde bulunanların veya ortak girişim ortaklarının ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişi ortakların hissedarları veya yönetiminde bulunanların ; ihale tarihi öncesinde veya sözleşme süresince terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Ohal büroları veya Bakanlar Kurulunca bildirilen gerçek ve/veya tüzel kişiler listesinde bulunduğu ve terör örgütlerine iltisakı yahut irtibatı olduğunun sonradan ortaya çıkması halinde, sözleşme feshedilerek kesin teminat gayri kabili rücu irat kaydedilecek ve yasaklamaya yönelik işlem tesis edilecektir. Ayrıca ihale öncesinde kurum kayıtlarında gerçek ve/veya tüzel kişilere ait yukarıdaki gerekçelerden dolayı bir işlem tesis edildi ise ilgili gerçek ve/veya tüzel kişilere doküman satışı yapılmayacaktır.

27392   |   14/12/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır